Chương trình Quà Giáng Sinh từ Oriflame Việt Nam (22-12 đến 31-12-2012)

Chương trình Quà Giáng Sinh từ Oriflame Việt Nam, áp dụng từ 22-12 đến 31-12-2012. Chương trình này dành cho cả tư vấn viên mới đăng ký và tư vấn viên hiện tại. Mỗi tư vấn viên được nhận quà 1 lần duy nhất.